හඳුන්වාදීම

ඇල්බනි යනු එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන අතර ඇල්බනි ප්‍රාන්තයේ ආසනය සහ විශාලතම නගරය වේ. ඇල්බනි පිහිටා තිබෙන්නේ හඩ්සන් ගඟේ බටහිර ඉවුරේ සිට සැතපුම් 10 ක් (කි.මී. 16) දකුණට මොහාක් ගඟ හා එක්වන ස්ථානයට ආසන්න වශයෙන් සැතපුම් 135 ක් (කි.මී. 220) නිව් යෝර්ක් නගරයට උතුරින් ය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි