හඳුන්වාදීම

අජ්මාන් යනු එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අජ්මාන් එමීර් රාජ්‍යයේ අගනුවර වන අතර එය පර්සියානු බොක්ක ආශ්‍රිතව පිහිටා ඇත. එය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කුඩාම එමිරේට්ස් වේ.

  • මුදල් ඒඊ ඩිරාම්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක