හඳුන්වාදීම

අහමදාබාද් යනු ඉන්දියාවේ ගුජරාට් ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය සහ හිටපු අගනුවරයි. එය අහමදාබාද් දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන මූලස්ථානය සහ ගුජරාට් මහාධිකරණයේ ආසනයයි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක