හඳුන්වාදීම

අග්‍රා යනු ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ යමුනා ගං ඉවුරේ පිහිටි නගරයකි. එය ජාතික අගනුවර වන නවදිල්ලියට කිලෝමීටර් 206 ක් (සැතපුම් 128) දකුණින් පිහිටා ඇත. අග්‍රා යනු උත්තර් ප්‍රදේශ්හි සිව්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වන අතර ඉන්දියාවේ 24 වන ස්ථානයයි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක