හඳුන්වාදීම

Acapulco de Juárez යනු මෙක්සිකෝ නගරයට කිලෝමීටර් 380 ක් (සැතපුම් 240) දකුණින් මෙක්සිකෝවේ පැසිෆික් වෙරළ තීරයේ ගෙරේරෝ ප්‍රාන්තයේ නගරයක්, මහ නගර සභාවක් සහ ප්‍රධාන වරායකි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක