හඳුන්වාදීම

අබුඩාබි යනු එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ අගනුවර සහ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරයයි (ඩුබායි වලින් පසුව).

  • මුදල් ඒඊ ඩිරාම්
  • භාෂාව අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක