හඳුන්වාදීම

අබිලීන් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි ටේලර් සහ ජෝන්ස් ප්‍රාන්තවල පිහිටි නගරයකි. 117,063 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 ක් වූ අතර එය ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ 27 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි