හඳුන්වාදීම

ඇබර්ඩීන් යනු ඊසානදිග ස්කොට්ලන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය ස්කොට්ලන්තයේ තුන්වන වඩාත් ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර, ස්කොට්ලන්තයේ පළාත් පාලන ආයතන 32 න් එකක් වන අතර එක්සත් රාජධානියේ 39 වන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත ගොඩනැඟිලි ප්‍රදේශයක් වන අතර නිල ජනගහනය ඇස්තමේන්තු කර ඇත්තේ ඇබර්ඩීන් නගරයට 196,670 ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රදේශයට 227,560 කි.

  • මුදල් ස්ටර්ලින් පවුම
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක