හඳුන්වාදීම

ඇබර්ඩීන් යනු එක්සත් ජනපදයේ දකුණු ඩැකෝටා හි බ්‍රවුන් කවුන්ටි හි පිහිටි නගරයක් වන අතර එය පියරේ සිට සැතපුම් 125 ක් ඊසාන දෙසින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි