හඳුන්වාදීම

ඇබොට්ස්ෆර්ඩ් යනු කැනඩාව-එක්සත් ජනපද දේශ සීමාව, ග්‍රේටර් වැන්කුවර් සහ ෆ්‍රේසර් ගඟට යාබදව බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාවේ පිහිටි නගරයකි.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක