හඳුන්වාදීම

ආර්හස් යනු ඩෙන්මාර්කයේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර අර්හස් මහ නගර සභාවේ ආසනය වේ.

  • මුදල් ඩෙන්මාර්ක ක්‍රෝන්
  • භාෂාව ඩෙන්මාර්ක
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක