හඳුන්වාදීම

කොරූනා යනු ස්පා .් G යේ ගැලීසියාවේ නගරයක් සහ මහ නගර සභාවක්. එය වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර ස්වාධීන ප්‍රජාවේ දෙවන වැඩිම ජනගහනයක් සහිත නගර සභාව වන අතර සමස්තයක් වශයෙන් රටේ දහහත්වන ස්ථානයයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක